ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek[Aktuality]
 

ARCHA bilancuje

Co se daří, co ne...

Občanské sdružení Archa Černolice je na světě zatím teprve tři měsíce, ale má se čile k světu. Dá se říci, že se nám úspěšně daří poněkud rozproudit stojaté vody. Takže po řadě:

1.   mimořádné zasedání zastupitelstva 13.ledna 2011

-       Archa podává návrh na vyhlášení stavebních regulativů obecní vyhláškou, aby na území obce nevznikaly stavby, které ničí původní vesnický charakter.
(vyhláška je radnicí vypracována a schválena 3/3 na 5. zasedání obecního zastupitelstva)
-       Archa žádá vedení obce o informace o vlastnických vztazích týkajících se pozemků kolem horního rybníka, aby bylo možno zažádat o patřičnou dotaci.
(radnice dodnes nedodala, o dotaci jsme zažádat nemohli)
-       Archa žádá o informace o současném stavu zpracování územního plánu,(na to konto starosta referuje - nebylo v programu)
-       Archa upozorňuje na to že na stránkách obce chybí údaje o rozpočtu obce. (to je nejprve zpochybněno, nicméně po urgenci jsou údaje zveřejněny)
 

20.ledna 2011

Archa upozorňuje vedení obce na klamavý inzerát na internetu týkající se prodeje údajného „stavebního pozemku za 22.000 000,-“ na území obce a vyzývá starostu ke konání čtěte zde:
http://www.archa-cernolice.cz/archa/aktuality/000007_vyzva-obecnim-zastupitelum-ke-konani-ve-veci-inzerovaneho-prodeje-pozemku-za-22-000-000-vydavaneho-za-stavebni.php
Inzerát druhý den mizí.

22.ledna 2011

Archa předkládá vedení obce svou představu o zredukování územního plánu, tak aby nebyly zbytečně devastovány zelené plochy obce. (vedení obce hrdě mlčí)

25.ledna 2011

-    Archa vyzývá otevřeným dopisem vedení obce k vypracování Strategického plánu Černolic, analytického dokumentu který by měl obsahovat SWOT, zhodnotit situaci, určit priority a předcházet úpravám a schvalování územního plánu.
http://www.archa-cernolice.cz/uvodni-strana/000011_archa-vyzyva-vedeni-obce-k-vypracovani-strategickeho-planu-pro-cernolice.php

4. zasedání zastupitelstva 26.ledna 2011

-    Archa vyzývá i na tomto zasedání obce k vypracování Strategického plánu Černolic  a urguje vyhlášku stavebních regulativů.
-       Archa upozorňuje na skutečnost, že se zatím ani jednou nesešel před více než měsícem ustavený Výbor pro rozvoj obce, ačkoliv se na tomto zasedání mají schvalovat významné změny v územním plánu. (výbor se schází hned v následujícím týdnu, shoduje se na nutnosti vypracování Strategického plánu, zadání vypracování SP však ze zápisu nevyplývá...další zasedání výboru je plánováno na 1.3. )
-       Vedení obce redukuje rozsah územního plánu tzv. ponížením výstavby ze 170 RD na 105 RD. (krok správným směrem, ale zdaleka ne dostatečný.
O výměrách záborů zemědělské půdy se nedebatuje.)
-       Archa navrhuje, aby obec přispívala rodičům, kteří budou chtít dát své děti do Lesní mateřské školky, stejnou částkou,  jako šťastlivcům, kteří se dostanou do státní MŠ. (návrh je odmítnut)
-       Archa upozorňuje na dlouhodobě nevyhovující kvalitu vody a staví se za zveřejňování rozborů vody, které musí provozovatel vodovodu pravidelně provádět.  (rozbory zatím zveřejňovány nejsou, budeme o to nadále usilovat...stejně jako o řešení problému s kvalitou pitné vody)

5. zasedání zastupitelstva 3.března  2011

-      Zastupitelstvo schvaluje vyhláškou stavební regulativy pro obec Černolice
-      Archa žádá vedení obce o provádění pravidelných nezávislých rozborů vody, vzhledem ke špatné kvalitě.
-      Archa znovu žádá, aby vedení obce dodržovalo příslušné zákony a informovalo PŘEDEM  naše sdružení o všech zamýšlených zásazích při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
-      Archa žádá, aby vedení obce ve svém občasníku zveřejnilo otevřený dopis, týkající se výzvy k vytvoření strategického plánu Černolic. (odmítnuto)

2. veřejné zasedání Výboru pro rozvoj obce 9.března  2011

-       Členové Archy jsou zastoupeni v hojném počtu. Starosta sděluje informaci, že Dobřichovická čistička odpadních vod má v současnosti vyhrazenou kapacitu pro Černolice pouze pro 330 obyvatel (EO) Kapacita ČOV v Dobřichovicích je v současné chvíli naplněna.
-       Vedení obce si bere za úkol zjistit co možná nejpřesnější údaj o počtu obyvatel v obci.  Dle střízlivých odhadů Archy je to cca 480 stálých obyvatel (z toho 330 trv. hlášených) plus  400-600 chatařů v sezóně.
 T.j. od jara do podzimu 900-1100 obyvatel !!!
-       Každý z účastníků má za úkol vypracovat vlastní analýzu (SWOT – silné stránky, slabé stránky, šance a hrozby) pro obec Černolice. Kompilací je pověřen pan Tomáš Pavlas.

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“To jediné, co tento svět skutečně potřebuje,
je, aby každé dítě na Matičce Zemi
mohlo šťastně vyrůstat.“
(indiánská moudrost)