ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek[Aktuality]
 

Archa vyzývá vedení obce k vypracování Strategického plánu pro Černolice

Archa vyzývá vedení obce k vypracování Strategického plánu pro Černolice

Otevřený dopis zastupitelům obce


Návrh územního plánu Černolic je nachystaný k brzkému projednání zastupitelstvem obce, ale je nepřipravený. Je nepřipravený ve dvojím smyslu. Většina obyvatel Černolic se návrhem územního plánu neztotožňuje. Zcela jistě totiž nejde o plán vytyčující přirozený a žádoucí rozvoj obce. Proč se tak stalo a jak situaci napravit?

Zatím od zastupitelstva zazněl jen jeden alespoň trochu koncepční argument, o nějž se překotný návrh územního plánu opírá. A sice, že obec musí rychle růst, aby počet obyvatel dosáhl počtu pět set a obec tak dosáhla na vůbec nějaké dotace. To však není pravda.

Jediným grantovým programem, který si klade podmínku pět set obyvatel v obci je Regionální operační program (ROP) pro střední Čechy, financovaný ze strukturálních fondů EU. Tento program ovšem v roce 2013 v České republice končí, stejně tak jako veškeré další dotace sloužící k vyrovnávání rozdílů životní úrovně v různých regionech EU. Než Černolice dosáhnou kýženého navýšení trvale hlášených obyvatel, důvod překotné snahy se rozplyne.
Navíc se malá obec může spojit se sousedními obcemi, vytvořit tzv. mikroregion a na peníze z ROPu dosáhne. Vedle toho existuje mnoho jiných dotačních programů, ať už evropských, vládních, či vypisovaných nadačními fondy, o které se menší obce mohou ucházet bez omezení. Ba co víc, existují speciální dotace pro projekty obcí s počtem obyvatel menším jak pět set.

Například v rámci Programu rozvoje venkova je možné získat finanční prostředky (až 90 % způsobilých nákladů) na tyto aktivity:

- Stavební výdaje na stavební obnovu (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), a zhodnocení památkových staveb.
- Výstavní vitríny, panely a montáže, informační tabule, osvětlení, audiovizuální technika, počítačová technika.
- Investice na realizaci nově vzniklých výstavních expozic a muzeí.
- Výdaje na revitalizaci (včetně případné stavební obnovy) historických parků, zahrad, alejí, skupin stromů i solitérních dřevin.
- Výdaje na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví.
- atd.

Podporu mohou získat obce do pět seti obyvatel. Nejde přitom o malé peníze, maximální výše podpory na projekt je 200 000,- EUR..

Dalšími argumenty návrh územního plánu podložený není a je tak zredukován na mapu toho, jak chaoticky zastavět co nejvíce zemědělské půdy a luk v okolí obce. Není například bráno na zřetel, že ani současným černolickým školákům a předškolákům obec zatím není schopna zajistit místa v základních a mateřských školách. Co potom s dětmi z dalších 170 (nebo i po redukci 99) nových domů? Koncept chybí ! Vlastní školu Černolice nemají a školy v okolních obcích jsou plné o školkách ani nemluvě.

Přitom je rozšíření obce limitováno řadou dalších, mnohem zásadnějších faktorů, jako je nedostatečná kapacita zdrojů pitné vody, omezená kapacita kanalizační sítě a kritická situace, týkající se místních poddimenzovaných komunikací. Tuto problematiku návrh územního plánu sice zmiňuje, nicméně neřeší ani náznakem.

 

Během nedávné volební kampaně kandidáti před voliči deklarovali otevřenost, nový styl, nápady a plány mající za cíl zlepšit kvalitu života v obci. Po volbách se ale občané zatím nedočkali přetavení slibů a závazků v koncepční plán, podle něhož by mohli práci svých zastupitelů hodnotit.

Přitom existuje nástroj, který každá fungující obec s výhodou využívá: tzv. Strategický plán obce. Bez tohoto plánu je také nemožné uspět v jakémkoliv větším dotačním programu. Strategický plán tvoří totiž mimo jiné rámec pro rozvojové obecní projekty.

Jeho součástí je krátce definovaná dlouhodobá vize rozvoje obce, analýza výchozí situace obce (konkrétně SWOT analýza - silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby) a existující cílové skupiny v obci. Z rozboru je následně stanoven časový plán realizace obecních priorit a cílů. Příkladem je Strategický plán blízké obce Dobřichovice umístěný na obecních internetových stránkách.

Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce. Plán vzniká v partnerském dialogu mezi veřejnou a privátní sférou, mezi občany, neziskovými organizacemi, podnikateli, majiteli pozemků, politiky, odborníky a správou obce a státu. V podstatě představuje jistou formu dohody o tom, čeho chce obec v nejbližších letech dosáhnout a jak při tom hodlá postupovat. Plán usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je možné, rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních, urbánních a kulturních hodnot.

Strategický plán je z logiky věci nadřazen plánu územnímu. Je-li například identifikována jako hrozba již zmiňovaný nedostatek míst v předškolních a školních zařízeních, odpovědný návrh nové zástavby v obci pak počítá s místem pro školské zařízení. Vytvoří-li si obec pořadí priorit, bude prvotně řešit hrozbu nekvalitní pitné vody, nikoliv pojmenovávání ulic.

Občanské sdružení Archa Černolice vyzývá zastupitelstvo obce k bezodkladnému zahájení prací na strategickém plánu Černolic. Na vypracování tohoto plánu by se měl podílet významnou měrou výbor pro rozvoj obce, za účasti co nejširšího zastoupení veřejnosti.


Archa Černolice je připravena podílet se na neprodleném vytvoření Strategického plánu obce, který by měl schválení návrhu územního plánu předcházet. Jsme připraveni nominovat dva další motivované obyvatele do výboru pro rozvoj obce.

Tomáš Pavlas
člen Archy Černolice

za Kapitanát:

Vladimír Jiras
Robin Renelt
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

"Nemyslím, že měřítkem civilizace je výška jejích betonových budov,
ale spíš jaký získali lidé vztah ke svému prostředí a svým bližním."
(Sluneční Medvěd, Čipvejové)